Docent dr Predrag Đurić, kardiolog

Načelnik 2. odeljenja Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske Akademije

Dr Zoran Kujačić

Opšti podaci

Rođen 17.09.1969. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina

Obrazovanje

2020.- Doktorske akademske studije- Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
2012.- Subspecijalizacija iz kardiologije
2009.- Specijalističke akademske studije - Medicinski fakultet u Beogradu, stečeni akademski naziv: „Specijalista za eksperimentalnu fiziologiju i patološku fiziologiju“
2005.- Specijalizacija iz Interne medicine
1995.- Medicinski fakultet, prosečna ocena 8.97
1988.- Gimnazija, Kruševac<
1984.- Osnovna škola, Kruševac

Kretanje u službi

2020.- Načelnik 2. Odeljenje Klinike za kardiologiju VMA
2014.- Načelnik Odeljenja kardiološke funkcijske dijagnostike VMA
2011.- Lekar na 1. Odeljenju Klinike za kardiologiju VMA
2010.- Asistent, Interna grupa, Medicinski fakultet VMA, Univerzitet Odbrane, Beograd
2005.- Lekar u Kardiološkoj funkcijskoj dijagnostici DPC VMA
1997.- Načelnik i Upravnik Garnizonske ambulante u Batajnici "13. maj"

Stipendije i nagrade

2017.- Pohvala nakon završenog kursa u SAD „MSLP“
2012.- Pohvala Načelnika VMA
2008.- Pohvala Načelnika klinike za kardiologiju
2001.- Pohvala Načelnika PNGŠ VJ za pozadinu
1999.- Pohvala Načelnika Garnizona „13. Maj“

Usavršavanja

2018.- EHRA trening kurs iz oblasti pejsinga, defibrilatora i resinhronizacije, Beč, Austrija
2018.- Završeni trening iz oblasti defibrilatora, Beograd
2017.-Medical Stragegic Leadership Program Course 6-250-CI (INTERNATIONAL), San Antonio, SAD
2014.- Završeni trening iz oblasti pejsmekera, Beograd
2012.- Implantacija ICD (kardioverter defribilatora), Pejsmeker centar Kliničkog Centra Srbije
2010.- Perkutane koronarne intervencije, VMA
2006.- Transtorakalna ehokardiografija VMA
2007.- Selektivna koronarografija, Klinički Centar Srbije
2006.- Implantacija pejsmekera, VMA

Predmeti edukacije

2012.- Implantacija ICD (kardioverter defribilatora), Pejsmeker centar  Kliničkog Centra Srbije, 2012. g
2007.- Selektivna koronarografija,Klinički Centar Srbije, 2007. g.
2006.- Implantacija pejsmejkera, Beograd VMA

Projekti

  • ENGAGE-TIMI 48 studija, međunarodna studija za primenu antikoagulantne terapije u osoba sa atrijalnom fibrilacijom (studija pod pokroviteljstvom Eugene Braunwald USA)- 2010-2012. , član istraživačkog tima
  • CLEOPATRA: Kliničko ispitivanje delovanja Pentalong® kod bolesnikasa stabilnom anginom pektoris nakon rutinske primene tokom 12 nedelja: randomizovano, placebo kontrolisano ispitivanje duplo-slepog karaktera-2011-2013. g., član istraživačkog tima
  • Randomizovana, dvostruko slepa, placebom kontrolisana studija III. faze adjuvantne terapije lekom Vemurafenib  kod pacijenata sa hirurški uklonjenim BRAF  mutiranim melanonom kože sa visokim rizikomod recidiva- 2015-2020. , član istraživačkog tima
  • „Ishrana, nutritivni status, kardiovaskularni komorbiditet i kvalitet života kod pacijenata sa predijaliznom hroničnom bubrežnom insuficijencijom i na hemodijalizi“, MFVMA/8/15-17, član istraživačkog tima
  • Multicentrična, randomizovana, dvostruko slepa, placebom kontrolisana studija II faze adjuvantne terapije lekom of Cobimetinib plus Vemurafenib i anti- PD-L1 antibody Atezolizumab kod pacijenata sa hirurški neresektabilnim ili metastatskim BRAF mutiranim melanonom kože sa visokim rizikomod recidiva- (ImmunoCobiVem)- EudraCT 2015-005097-37 (broj protokola u bazi Nacionalnog instituta za zdravlje SAD) NCT02902029),  , član istraživačkog tima

Članstva

Evropsko udružanje kardiologa
Evropsko udruženje aritmologa
Udruženje Kardiologa Srbije
Srpsko Lekarsko Društvo
Lekarska Komora Srbije
Član organizacionog odbora „Satelitskog simpozijuma o aterosklerozi“ održanog u Beogradu 2006. godine

Stručni radovi i knjige

Autor i koautor većeg broja stručnih radova iz oblasti kardiologije (preko 60) i poglavlja u knjizi „Sport i srce“ i „Uvod u klinički rad“. Učestvovao na velikom broju domaćih i međunarodnih kongresa, kao i u nekoliko naučno-istraživačkog projekata